Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering van SVH’39, welke zal worden gehouden op vrijdag 23 november 2018.

Aanvang:                            21.00 uur
Locatie:                               Sportpark SVH’39
Welkom vanaf:                  20.30 uur

Afmelden voor deze vergadering kan (schriftelijk, telefonisch of via e-mail) bij een van de bestuursleden.

AGENDA:
1.       Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2.       Mededelingen secretariaat
3.       Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 23 februari 2018  (worden niet voorgelezen tijdens de vergadering, conceptnotulen zijn op te vragen via info@svh39.nl)
4.       Verslag bestuur (voorzitter en commissievoorzitters)
Stand van zaken opdracht gemeente i.v.m. terugdringen aantal voetbalaccommodaties van 6 naar 3 binnen de gemeente Roerdalen.
5.       Financieel jaarverslag 2017-2018
6.       Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe commissie
7.       Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten 2017-2018 en de daarbij behorende toelichting en het verlenen van kwijting aan het bestuur
8.       Vaststelling van de begroting 2018-2019
9.       Bestuurssamenstelling
Als kandidaat bestuursleden draagt het voltallig bestuur Yoeri Allers (Vrijwilligers) en Wouter Smits (Activiteiten)  voor. Afgetreden zijn Huub Dahmen (Vrijwilligers) en Jos Schmitz (Sponsorcommisssie).
10.   Rondvraag
11.   Sluiting