Beleid

Beleidsplan: “Terug naar de Basisopstelling van SVH’39”

Op 9 maart 2012 is het beleid van SVH’39: “Terug naar de basisopstelling” gepresenteerd aan haar leden. Hierin wordt beschreven hoe de leden van SVH’39 de komende jaren invulling willen geven aan de vereniging door het formuleren van de missie, visie, doelstellingen en organisatiestructuur van SVH’39. Hieronder wordt in een korte samenvatting de doelstelling, missie en visie beschreven.

Doelstelling

De doelstelling wordt beschreven aan de hand van een aantal kernwaarden die SVH’39 hoog in het vaandel heeft staan. Deze waarden zijn een vast uitgangspunt en vormen de basis vormen voor alles wat we doen en laten:

  • Wij willen een veilige omgeving.
  • Wij willen vertrouwen krijgen.
  • Wij doen het samen.
  • Wij willen een positieve bijdrage leveren.
  • Wij staan open voor verandering.
Missie

De missie SVH’39 wordt als volgt beschreven: “Het in teamverband, zoveel als mogelijk op eigen niveau, aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap. Door het vormen van een hechte vereniging, waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport ook een goede binding is”.

Visie

SVH’39 geeft middels een uitgebreide visie invulling aan de vijf beschreven kernwaarden.

1. Veilige omgeving
Als vereniging willen graag iedereen een veilige omgeving bieden, waarin hij/zij zich sportief maar ook als persoon kan ontwikkelen. Hierin spelen de SVH’39 normen een waarden een belangrijke rol.

Respectvol & integer
Wij verwachten van leden dat ze eenieder benaderen zoals ze zelf ook benaderd zouden willen worden:
– Ben eerlijk en roddel niet.
– Accepteer iedereen zoals hij is, ongeacht uiterlijk, geloof, politieke voorkeur, geaardheid, kwaliteiten e.d.
– Accepteer de beslissing van een scheidsrechter.
– Accepteer de beslissing van een trainer/leider.
– Achteraf op een rustig moment, kan er altijd, in vertrouwen, een discussie plaatsvinden.

Plezier
Iedereen kan deelnemen op zijn/haar eigen niveau en kwaliteiten. Zowel op voetbal gebied, maar ook binnen de organisatie van SVH’39. Het bestuur, commissieleden en trainers/leiders hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Positieve feedback is hierbij vele malen effectiever dan negatieve.

2. Vertrouwen
SVH’39 wil een betrouwbare partner zijn door een aantal zaken te regelen:

Goede opleiding & structuur
Het ontwikkelen en uitvoeren van een goed opleidings- en selectie beleid voor spelers en trainers. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau. Voorop staat de optimale inzet en ontwikkeling van “eigen” spelers en trainers.

Betrouwbare partner
SVH’39 wil een betrouwbare partner zijn voor leden, vrijwilligers, bezoekers, gemeente, KNVB, toeleveranciers en andere partijen. Dit betekent dat we “zeggen wat we doen” en “doen wat we zeggen”. Bij te benoemen vertrouwenspersonen kan dit getoetst worden.

Financieel
Om intern en extern vertrouwen te wekken is het essentieel dat we een duurzaam voortbestaan van de vereniging veiligstellen. Dit is ondenkbaar zonder een financieel gezond beleid.

3. Samen
De vereniging is van, voor en door de leden. Samen moeten we de vereniging opbouwen. Dit kan niet alleen door een kleine groep gebeuren. Ieder lid heeft het recht om zich binnen de vereniging te kunnen ontplooien, maar heeft ook de plicht om een bijdrage te leveren aan de organisatie en activiteiten van de vereniging. Het is immers geen bedrijf. Deze samenwerking is essentieel voor het duurzaam voortbestaan van de vereniging.
Gezien het groot aantal jeugdleden, in vergelijking met andere verenigingen, is het noodzakelijk dat ook ouders van jeugdleden hun steentje bijdragen. Wij willen graag dat de vereniging toegankelijk (lees betaalbaar) blijft voor iedereen, hiervoor is het essentieel dat ook ouders betrokken worden bij de organisatie.

4. Positieve bijdrage
De vereniging is een onderdeel van het dorp en zijn omgeving en is hiervan ook afhankelijk. Hiertoe ondersteunt het niet alleen eigen activiteiten maar ook dorpsactiviteiten, heeft het een goed overleg met de lokale horeca, andere verenigingen en de gemeente. Doelstelling is te komen tot een optimale samenwerking, waarbij win-win situaties ontstaan.

5. Verandering
Ook SVH’39 is onderhevig aan veranderingen als gevolg van een veranderende omgeving of voortschrijdend inzicht. Denk hierbij aan reductie van subsidie, terugloop van bevolkings- en ledenaantallen, inzetbaarheid van vrijwilligers, etc. Deze veranderingen kunnen gezien worden als bedreiging. Echter door vroegtijdige herkenning van trends en ontwikkelingen kunnen kansen ontstaan, die SVH’39 kunnen versterken. Het bestuur zal deze trends signaleren op basis van de externe en interne contacten en op basis hiervan voorstellen doen aan de Algemene Ledenvergadering die hierover besluiten kan nemen.