Privacyverklaring

Laats herzien op 18 oktober 2018

Inleiding
SVH’39, gevestigd aan de Schaapsweg 35 te Herkenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij leggen in deze verklaring uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen alsmede waarom wij dat doen en waarvoor wij die gegevens gebruiken. Uw privacy is daarbij zeer belangrijk voor ons. SVH’39 houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Welke gegevens verzamelt SVH’39?
Wij verzamelen gegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, bijvoorbeeld van onze leden, leveranciers, vrijwilligers en sponsoren. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. In enkele gevallen kunnen er echter dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit (bijvoorbeeld: afsluitende barbecue, KVW, familiedag, of dergelijke). Deze gegevens zullen niet worden opgeslagen en/of bewaard.

Persoonsgegevens die SVH’39 verzamelt en verwerkt
SVH’39 verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Het gaat om de navolgende gegevens:

 • voorletters, roepnaam en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummers (vast en/of mobiel);
 • e-mailadres(sen);
 • pasfoto (vereist voor de digitale KNVB spelerspas);
 • legitimatienummer;
 • IBAN;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die SVH’39 verzamelt en verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of leden van onze vereniging. Informatie die wij op onze team pagina’s beschikbaar stellen, is algemeen van aard en afkomstig uit het leden bestand van de KNVB. Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende (team)foto(‘s) sturen naar leden@svh39.nl. Onze website en/of dienst heeft zeker niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leden@svh39.nl om de situatie op te lossen.

Wettelijke grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (lid van onze vereniging en lid van de KNVB);
 • om te voldoen aan een (wettelijke) verplichtingen;
 • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde (KNVB).

Computer -programma’s en -systemen
SVH’39 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen van informatie geen besluit over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hier aan besluiten die worden genomen door computer -programma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van SVH’39 aan te pas komt. SVH’39 gebruikt de volgende computer -programma’s of -systemen

 • KNVB Sportlink met als doel om onze leden te registreren bij de voetbalbond en ze deel te kunnen laten nemen aan de verenigingsactiviteiten (vallend onder separate privacy reglementen KNVB);
 • Facebook met als doel om actuele informatie te delen met betrekking tot de verenigingsactiviteiten (vallend onder separate privacy reglementen Facebook);
 • Twitter met als doel om actuele informatie te delen met betrekking tot de verenigingsactiviteiten (vallend onder separate privacy reglementen Twitter);
 • SVH’39 website met als doel om algemene informatie te verschaffen over de vereniging, haar beleid, de organisatie en de voetbalactiviteiten (vallend onder deze privacyverklaring en disclaimer).

Websitebezoek
SVH’39 gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw persoonsgegevens en WhatsApp
De teamleiding en voorzitters van de commissies van SVH’39 gebruiken WhatsApp om direct en snel met hun leden en bij de teams tot en met JO15 met ouders/verzorgers te communiceren met als doel relevante informatie als wijzigingen in trainings- of wedstrijdtijden, oproepen voor vrijwilligerswerk of uitnodigingen voor activiteiten door te geven. U ontvangt van de betreffende vrijwilliger een uitnodiging per link voor deelname aan een WhatsApp-groep. U heeft dan zelf de keuze om toe te treden tot de groep. U kunt de groep te allen tijden verlaten.

Waarom verwerkt SVH’39 uw gegevens?
SVH’39 verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

 • inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 • afhandelen van uw contributie en andere betalingen;
 • informeren over (sport-)activiteiten;
 • uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering;
 • het aanmelden bij activiteiten van SVH’39 (o.a. afsluitende barbecue).

Hoe lang bewaart SVH’39 uw gegevens?
SVH’39 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor doelen, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving). Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden. Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens
SVH’39 deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers, voor zover nodig voor de goede uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt. In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen uw gegevens ook voor zover van belang om uw overschrijving als lid van SVH’39 naar een andere vereniging te realiseren.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere derden, zoals commerciële bedrijven. SVH’39 verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van SVH’39. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar leden@svh39.nl.

Beveiliging
SVH’39 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via leden@svh39.nl.

Fotoprotocol
Voor foto’s en ander beeldmateriaal hanteert SVH’39 een fotoprotocol.

Vragen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij leden@svh39.nl.