Beste leden,

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in de kantine houden geen doorgang willen laten vinden. Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren op donderdag 17 december 2020 om 20.00 uur via MS Teams.
Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag, onder vermelding van de redenen, van u.


Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering van SVH’39, welke zal worden gehouden op donderdag 17 december 2020.
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:
Online via MS Teams
Inloggen vanaf:
19.50 uur

Aan- en afmelden voor deze vergadering kan via e-mail: info@svh39.nl of bij een van de bestuursleden. U kunt deelnemen aan de algemene ledenvergadering op een door u gewenst apparaat. Indien u zich aanmeldt, krijgt u 17 december een link en uitleg gemaild.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Mededelingen secretariaat 
3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 13 december 2019 (worden niet voorgelezen tijdens de vergadering, conceptnotulen zijn op te vragen via info@svh39.nl)
4. Verslag bestuur (voorzitter en commissievoorzitters) 
5. Financieel jaarverslag 2019-2020
6. Verslag van de kascommissie 
7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten 2019-2020 en de daarbij
behorende toelichting en het verlenen van kwijting aan het bestuur
8. Vaststelling van de begroting 2020-2021
9. Rondvraag 
10. Sluiting

Namens het bestuur,
Jack Thissen
voorzitter