Technisch jeugdbeleid

SVH’39 heeft een zeer actief voetbaltechnisch (jeugd)beleid. De commissie voetbaltechnische zaken (VTZ) is onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren van en toezicht houden op dit beleid. Ook dragen de commissieleden zorg voor de jaarlijkse teamindeling, de beoordeling en begeleiding van spelers en is een contactforum tussen de afzonderlijke teams. Hieronder treft u een samenvatting van het technisch (jeugd)beleid.

Doelstelling jeugdbeleid
Vanuit het algemeen beleid zoals vastgesteld in het beleidsplan “Terug naar de basisopstelling” hebben we het concrete jeugd- en opleidingsbeleid en de daarbij behorende doelstelling en taken en verantwoordelijkheden opgesteld. De doelstelling van de Commissie VTZ luidt daarom als volgt: “Het doel van het technisch beleid is, dat elk spelend lid zoveel mogelijk in staat wordt gesteld op zijn/haar niveau te spelen zodat iedereen het maximale plezier beleeft aan de sport. Elk spelend lid dient hierbij begeleidt te worden door goed opgeleid kader dat handelt volgens de doelstellingen en richtlijnen van het technisch beleid.  Het technisch beleid dient er daarnaast voor te zorgen dat er voldoende (jeugd)leden zijn die maximaal voor de club behouden blijven als goed opgeleide senior, trainer, leider, scheidsrechter, vrijwilliger of een combinatie hiervan.”

Kwaliteit, plezier, prestatie: belangrijkste pijlers voor succes

Bij het opstellen van dit plan is sterk rekening gehouden met de belangrijkste voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat implementatie leidt tot de gewenste resultaten. Deze pijlers vormen de basis van het toekomstige succes.

Kwaliteit: Doordat we de juiste personen op de juiste plaats zetten kunnen we het technisch plan in de praktijk uitvoeren en zo met een relatief beperkte inspanning maximale resultaten behalen. Dit draagt bij tot een positieve en versterkende ervaring bij alle betrokkenen en zorgt ervoor dat iedereen graag deel uit maakt van SVH’39.
Plezier: We zijn een amateurvereniging die volkomen draait op vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen, spelers én niet-spelers, op plezierige wijze met het voetbal binnen de vereniging bezig zijn;
Prestatie: hier komen de sportieve ambities van de vereniging samen met de kwaliteiten van onze voetbaltalenten.

Voetbalvisie SVH’39

Grofweg zijn er binnen het (amateur)voetbal twee voetbalvisies die men kan onderscheiden. Dit is  enerzijds de Coerver methoden en anderzijds de Zeister visie.

De Coerver methode gaat ervan uit dat spelers individueel (basis)technieken aanleert. Hierbij staat zoals traptechniek, balgevoel en beheersing en functionele passeerbewegingen centraal. Daarentegen staat de Zeister visie. Deze visie is gericht op samenspel en partijvormen. Om al voetballend en samenspelend het spel, technieken en tactisch te ontdekken en eigen te maken.

SVH’39  kiest ervoor om beide visies in zijn jeugd- en opleidingsplan te combineren. Voornamelijk de jongste jeugdleden (O9- en O11 jeugd) zullen trainingen en oefenstof aangeboden krijgen vanuit de Coerver-methoden, om zodoende de jonge spelers allereerst de (basis)technieken aan te leren. Vervolgens zal er langzaam een verschuiving plaats vinden in oefenstof en trainingen met uitgangspunt, de Zeistervisie. In de O13 e O15 jeugd zal er een combinatie van oefenstof worden aangeboden. In de O17 en O19 jeugd zal voornamelijk oefenstof aangeboden worden uit de Zeistervisie.