Technisch jeugdbeleid

SVH’39 heeft een zeer actief voetbaltechnisch (jeugd)beleid. De commissie voetbaltechnische zaken (VTZ) is onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren van en toezicht houden op dit beleid. Ook dragen de commissieleden zorg voor de jaarlijkse teamindeling, de beoordeling en begeleiding van spelers en is een contactforum tussen de afzonderlijke teams. Hieronder treft u een samenvatting van het technisch (jeugd)beleid.

Doelstelling jeugdbeleid
Vanuit het algemeen beleid zoals vastgesteld in het beleidsplan “Terug naar de basisopstelling” hebben we het concrete jeugd- en opleidingsbeleid en de daarbij behorende doelstelling en taken en verantwoordelijkheden opgesteld. De doelstelling van de Commissie VTZ luidt daarom als volgt: “Het doel van het technisch beleid is, dat elk spelend lid zoveel mogelijk in staat wordt gesteld op zijn/haar niveau te spelen zodat iedereen het maximale plezier beleeft aan de sport. Elk spelend lid dient hierbij begeleidt te worden door goed opgeleid kader dat handelt volgens de doelstellingen en richtlijnen van het technisch beleid.  Het technisch beleid dient er daarnaast voor te zorgen dat er voldoende (jeugd)leden zijn die maximaal voor de club behouden blijven als goed opgeleide senior, trainer, leider, scheidsrechter, vrijwilliger of een combinatie hiervan.”

Kwaliteit, plezier, prestatie: belangrijkste pijlers voor succes

Bij het opstellen van dit plan is sterk rekening gehouden met de belangrijkste voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat implementatie leidt tot de gewenste resultaten. Deze pijlers vormen de basis van het toekomstige succes.

Kwaliteit: Doordat we de juiste personen op de juiste plaats zetten kunnen we het technisch plan in de praktijk uitvoeren en zo met een relatief beperkte inspanning maximale resultaten behalen. Dit draagt bij tot een positieve en versterkende ervaring bij alle betrokkenen en zorgt ervoor dat iedereen graag deel uit maakt van SVH’39.
Plezier: We zijn een amateurvereniging die volkomen draait op vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen, spelers én niet-spelers, op plezierige wijze met het voetbal binnen de vereniging bezig zijn;
Prestatie: hier komen de sportieve ambities van de vereniging samen met de kwaliteiten van onze voetbaltalenten.

Jeugd- en Opleidingsplan
In het Technisch Jeugd- en Opleidingsplan worden alle voetbalinhoudelijke en voetbaltechnische zaken beschreven. Uit het Jeugd- en Opleidingsplan zijn naast de gekozen beleid en uitgangspunten een viertal zaken van groot belang. Deze vier zaken worden hieronder kort beschreven. Voor meer inhoudelijk informatie kunt u het Jeugd- en Opleidingsplan inzien.
Selectiebeleid

Vanaf de O-9 pupillen zal bij de samenstelling van de teams zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de individuele (voetbal)kwaliteiten van de spelers. In elke leeftijdscategorie zal uiteindelijk het eerste team een prestatief team zijn dat ingedeeld wordt in de 1e klasse bij de O-7 t/m de O-13 en in de 2e klasse vanaf de O-15. In de overige teams zal de kwaliteit zoveel mogelijk evenredig naar klasse indeling verdeeld worden. Deze recreatieve teams zullen in de 2e klasse ingedeeld worden bij de O-7 t/m de O-13 en in de 3e klasse bij de O15 t/m O19.

Door selectiebeleid zullen spelers beoordeeld worden op zijn/haar kwaliteiten. Om dit onafhankelijk en eerlijk te toetsen is hiervoor een selectiecommissie ingericht met hierin circa 4 leden. Zij fungeren als interne scouts. In deze functie bezoeken zij wedstrijden en trainingen om spelers te beoordelen. De interne scouts stimuleren en ondersteunen daarnaast de trainers bij het uitvoeren van het opleidingsplan.

Voor het verkrijgen van een evenwichtig oordeel over de kwaliteiten van onze jeugdspelers, wordt ieder seizoen gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen. Het voordeel hiervan is, dat persoonlijke interpretaties en belangen minder meespelen en dat iedere beoordelaar vanuit zijn of haar eigen discipline naar een speler kan kijken. Bij het verkrijgen en verwerken van voldoende informatie spelen de volgende personen en systemen een rol:
– Jeugdcoördinatoren
– Selectiecommissie
– Trainer(s)
– Leider(s)
– Adviserend lid VTZ
– Evt. Ouders (bij uitzonderlijke gevallen)
– Scoutingsysteem
– Spelervolgsysteem

Voetbalvisie SVH’39

Grofweg zijn er binnen het (amateur)voetbal twee voetbalvisies die men kan onderscheiden. Dit is  enerzijds de Coerver methoden en anderzijds de Zeister visie.

De Coerver methode gaat ervan uit dat spelers individueel (basis)technieken aanleert. Hierbij staat zoals traptechniek, balgevoel en beheersing en functionele passeerbewegingen centraal. Daarentegen staat de Zeister visie. Deze visie is gericht op samenspel en partijvormen. Om al voetballend en samenspelend het spel, technieken en tactisch te ontdekken en eigen te maken.

SVH’39  kiest ervoor om beide visies in zijn jeugd- en opleidingsplan te combineren. Voornamelijk de jongste jeugdleden (O9- en O11 jeugd) zullen trainingen en oefenstof aangeboden krijgen vanuit de Coerver-methoden, om zodoende de jonge spelers allereerst de (basis)technieken aan te leren. Vervolgens zal er langzaam een verschuiving plaats vinden in oefenstof en trainingen met uitgangspunt, de Zeistervisie. In de O13 e O15 jeugd zal er een combinatie van oefenstof worden aangeboden. In de O17 en O19 jeugd zal voornamelijk oefenstof aangeboden worden uit de Zeistervisie.

Spelervolgsysteem

Om de ontwikkeling van elke speler te volgen en te optimaliseren en omdat een speler gedurende zijn ontwikkeling met meerdere trainers en teambegeleiders te maken krijgt, wordt voor alle jeugdspelers een zogenaamd Spelervolgsysteem gehanteerd. Dit Spelervolgsysteem ondersteunt de registratie en het gebruik van speler gebonden kenmerken, die een rol spelen bij de ontwikkeling van een speler. Bij overgang naar een ander team en/of andere trainer en leider kunnen deze direct alle kenmerken en kwaliteiten van de speler zien.

Het Spelervolgsysteem dient de individuele opleiding en ontwikkeling van alle spelers/speelsters gedurende hun hele jeugdcarrière van de O-7 t/m O-19 jeugd. Dus zowel voor de prestatieve als ook de recreatieve speler/speelster. Verschil met het scoutingsysteem is dat het Spelervolgsysteem uitgevoerd wordt door de trainers en niet, zoals bij het scoutingsysteem, door de scouts. De scouts zullen wel gebruik maken van de gegevens uit het Spelervolgsysteem maar dit is niet het hoofddoel van het systeem.

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Op algemeen gebied gaat bij SVH’39 het clubbelang voor het teambelang dat wederom voor het individueel belang gaat. Op het gebied van opleiding en ontwikkeling gaat het individuele belang echter voor. Om dit in de praktijk te bewerkstelligen wordt er binnen het Spelervolgsysteem met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) gewerkt.In het POP geeft de speler een einddoel,  een middellange termijndoel  en een korte termijndoel aan. Einddoelen kunnen heel ambitieus zijn: “ik wil profvoetballer worden” of iets minder ambitieus: “ik wil later in het 1e elftal van SVH’39 spelen”. Het middellange termijndoel behorende bij de wens om profvoetballer te worden kan zijn “ik wil zo snel mogelijk door een BVO gescout worden”. Het korte termijndoel (half jaar) kunnen dan specifieke zaken zijn waaraan de speler nog moet werken. Bijvoorbeeld “Ik ga mijn handelingssnelheid verbeteren” of beter nog specifieker “ik wil 4 nieuwe passeerbewegingen leren”.Door het Spelervolgsysteem en het Persoonlijk Ontwikkelings Plan wordt direct richting gegeven aan de handelingen van de sporter. Tevens is het mogelijk om specifiek geformuleerde doelen te evalueren zodat er gekeken kan worden of de sporter op de goede weg naar het einddoel is. Een gehaald korte termijn doel is een motiverend moment waarin het einddoel weer een stapje dichterbij is gekomen.De trainer voert voor elke speler 2 keer per jaar een beoordeling in het Spelervolgsysteem (SVS) in. 1 keer per jaar voert hij met de speler een gesprek waarin wordt aan de hand van het SVS besproken wat de sterke en minder goede punten van de speler zijn en welke concrete acties  speler en trainer(s) gaan ondernemen om het gestelde einddoel te bereiken. Het belangrijkste van het POP is dat de speler zelfkennis, zelfwerkzaamheid, discipline en een positieve instelling toont met als doel het optimale uit zijn opleiding te halen. De speler is zelf mede verantwoordelijk voor een optimale ontplooiing van zijn talent. Wij hopen dat spelers op deze manier leren, zowel binnen als buiten het veld, de juiste keuzes te maken.