Vertrouwenspersoon SVH’39

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier?’

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegenaan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om even door te lezen, omdat SVH’39 je hierbij graag zou willen helpen!

Wat kunnen wij doen?
SVH’39 is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin elk lid zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet SVH’39 er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Om deze reden is er bij SVH’39 een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, worden besproken met de vertrouwenspersoon. Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon, wanneer zij advies willen bij aanwezige zorgen over een lid. Er zal echter in geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenspersoon met leden waarover zorgen zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersoon toe te gaan.

De vertrouwenspersoon bij SVH’39 heeft de volgende taken:
– Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem.
– Nagaan of bemiddeling mogelijk is.
– In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn.
– Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing.
– Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.
– Voorlichten van betrokken vrijwilligers bij de jeugd, m.b.t. signaleren en hoe hiernaar te handelen?

Wat te doen bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.
Hoor of zie je iets wat je zorgen baart? Heb je het vermoeden dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag? Twijfel nooit, maar meld het altijd!

Stappenplan

 1. Signaal of vermoeden doorgeven
– Bij de trainer; de trainer geeft aan dat hij/ zij het signaal bespreekt met de vertrouwenspersoon
– Bij vertrouwenspersoon; als het bovenstaande niet mogelijk is om bepaalde redenen.2. In kaart brengen
Trainer of vertrouwenspersoon brengen het signaal in kaart (feiten verzamelen). Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt op de hoogte gesteld met inachtneming van de privacy van de betrokkene(n).3. Raadpleging
Raadplegen van deskundigen door vertrouwenspersoon (bijv. Vertrouwensarts, Advies en/of Meldpunt kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk geweld).

4. Weging
Melden óf zelf hulp organiseren.
– Signaal overdragen aan een externe instantie, zoals politie, AMK, SHG (anoniem archiveren). Van belang zijn ernst, frequentie, duur, wetgeving, officiële melding. Waarheidsvinding is aan de desbetreffende  organisatie.
– Signaal intern oppakken door een meldingsteam (afspreken wie hieraan deelnemen, in ieder geval vertrouwenspersoon).

5. Gesprek met betrokkenen

6. Plan van aanpak  
Plan van aanpak maken, bespreken met bestuur en daarna met betrokkene(n).

7. Uitvoeren van plan van aanpak

8. Evalueren effect/resultaat

9. Afsluiten en anoniem archiveren

Vertrouwen… een lastige zaak
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (bijv. door angst, schaamte, onmacht etc.). Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom om te weten dat de vertrouwenspersoon van SVH’39 zeer zorgvuldig met de informatie omgaat en rekening houd met de privacy van de betrokkene(n). Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem.

Daarnaast is de vetrouwenspersoon bekend in het werkveld met een breed scala van problematiek, waardoor geen probleem voor haar vreemd is. Geen probleem is té klein of té groot. Samen kunnen we nadenken wat er voor jou nodig is en zullen we proberen je verder te helpen!

Zit jij met een probleem? Stuur een mail naar onderstaand e-mail adres met je naam en eventueel een korte omschrijving van je klacht/probleem (niet noodzakelijk!). Er zal dan door de vertrouwenspersoon (Heleen Claessen) met u/jou contact worden gezocht per mail om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Geef hierin ook duidelijk je wensen aan!

Contactinformatie: vertrouwenspersoon@svh39.nl

De vertrouwenspersoon van SVH’39 is:


Heleen Claessen