Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering van SVH’39, welke zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2019.

Aanvang:          21.00 uur
Locatie:           Sportpark SVH’39
Welkom vanaf:  20.30 uur

Afmelden voor deze vergadering kan (schriftelijk, telefonisch of via e-mail) bij een van de bestuursleden.

AGENDA:

1.    Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2.    Mededelingen secretariaat
3.    Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 23 november 2018  (worden niet voorgelezen tijdens de vergadering, conceptnotulen zijn op te vragen via info@svh39.nl)
4.    Verslag bestuur (voorzitter en commissievoorzitters)  
5.    Financieel jaarverslag 2018-2019
6.    Verslag van de kascommissie
7.    Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten 2018-2019 en de daarbij
behorende toelichting en het verlenen van kwijting aan het bestuur
8.    Vaststelling van de begroting 2019-2020
9.    Bestuurssamenstelling
Als kandidaat bestuursleden draagt het voltallig bestuur Govert Maessen (VTZ)  voor. Afgetreden zijn Patrick Moors (Kantine), Sjoerd Kuijpers (VTZ) en Marco van der Schoor (Veteranen).
10.    Rondvraag
11.    Sluiting

Namens het bestuur,

Jack Thissen
voorzitter